ตั้งอยู่ในธรรมาภิบาล ภายใต้หลักจริยธรรม และการบริหารจัดการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท อีสานโลหะชัย จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตวงกบ ประตูหน้าต่างเหล็ก ประตูเหล็ก ประตูหนีไฟ ประตูกันเสียง งานอาคารราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล ด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพได้มาตรฐาน

esan-lohachai

ผลงานของเรา

PORTFOLIO

 • โรงเรียน

  esan-lohachai

 • หน่วยงานราชการ

  esan-lohachai

 • อาคารสำนักงาน

  esan-lohachai

 • บริษัทเอกชน

  esan-lohachai

 • โรงงาน

  esan-lohachai

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

  esan-lohachai

 • การบรรจุภัณฑ์

  esan-lohachai

 • เครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน

  esan-lohachai